AI ĐÒI LUẬN TỘI TRUẤT PHẾ TT BIDEN? NGOẠI GIAO “CHÓ SÓI” CỦA ĐẠI SỨ TC