Biden kết thúc chuyến Á du! Theo dõi cuộc họp của Bộ Tứ Kim Cương