Trump đã cài người vào chính quyền ra sao? Đảng CH sợ Trump giận!