Biên Đoàn mở đợt lừa gạt cử tri một tuần trước ngày bầu cử