Các lãnh tụ châu Âu “học Trump”, đối phó với Trung Cộng thế nào?