Cán cân quyền lực Mỹ sẽ thay đổi trong 6 tháng tới?