Cơ hội San Jose có nghị viên người Việt thứ 3 trong hội đồng thành phố