Công viên tại Little Sài Gòn mang tên một người Việt