Corona Virus: Chính sách “sát thân, diệt nhân” của Trung Cộng