Cty ngoại quốc dự tính tháo chạy khỏi VN – “Tượng đài” đã an vị, nhưng lòng người chưa an