Cuộc tranh cử trở nên “bẩn thỉu” với thư nặc danh, tin đồn kiện tụng!