Điều kiện Vân Lê có thể xem xét hợp tác với Biên Đoàn!