Đường vào văn hoá Cổ Việt (phần 3): Rùa thần và Bát quái