Kết thúc hội nghị thượng đỉnh ASEAN: Bàn về sự phá sản toàn diện của chính sách ngoại giao của Hà Nội