Khối cử tri nào đã thực sự ‘cưa ghế’ nghị viên khu vực 7 của Nguyễn Tâm?