Liên minh giữa Mỹ – Nam Hàn và Nhật: ĐỒNG MINH VÀ ĐỒNG TIỀN!