Lưỡi Gươm Damocles đang treo trên đầu của Tập Cận Bình!