Lưỡng đảng và lưỡng viện sẽ đảo ngược thế nào quyết định của Trump tại Trung Đông?