Mỹ không thể theo CNXH, Bắc Hàn không theo tư bản! Vì sao?