Mỹ tấn công Bắc Hàn sớm, đó là quyết định thông minh?