Mỹ và đồng minh cùng VN và Phi liên kết chống TC ở biển Đông