Nếu Mỹ loại TC khỏi hệ thống thanh toán bằng đô la thì sao?