NẾU MỸ MỞ CHIẾN TRANH VỐN VÀ CHỨNG KHOÁN, TC BỊ SIẾT CỔ!