Ngoại giao Mỹ và TC sẽ “đấu khẩu” tại Alaska thế nào?