Ngoại trưởng Trung Cộng & Bộ trưởng phòng vệ Nhật đến VN làm gì?