Ngưới Quảng Trị nói về tượng chiến thắng cổ thành Quảng Trị!