Nước Mỹ rồi sẽ ra sao khi trên 200 triệu người Mỹ phải ở trong nhà?