Phản biện quan điểm ‘Mỹ nên rút lui’ khỏi biển đông của GS Giang Bảo Huy