Phi Luật Tân thắng Trung Quốc bước đầu tại tòa quốc tế