Phóng sự truyền hình: Dựng tượng Đức Thánh Trần tại San Jose