Phu quân Phó TT Kamala Harris: Hiện tượng lịch sử!