Phục hồi CPD, Mỹ trở lại chiến tranh lạnh chống Trung Cộng!