Sinh viên Cali: Chuyện cờ vàng, Nick Út ca ngơi VC? Quốc Dân Đảng không chống Việt Gian