Mỹ tái phối trí đối phó với Trung Quốc, Việt Nam làm gì trước thế trận mới!