Tại toà án La Hague: Phi luật Tân chuẩn bị thắng kiện TQ