Tập đến châu Âu thực hiện chiến lược “chia để trị” ra sao?