Thế giới lại phân cực: Tàu và Nga liên kết chống Mỹ và đồng minh!