Phim The Interview: Những nhận định rất khác nhau.