Thêm một vở kịch “chết dưới tay Trung Quốc” bị mang ra ánh sáng