Tiền cứu trợ của chính phủ Mỹ cho dân ra sao?

Electronic remittance through the Internet