Trở về từ Thái Lan, Nam Lộc: Còn nhiều mảnh đời rất thương tâm!