Trump bị tấn công từ mọi phía qua phiên điều trần thứ ba!