Trung Cộng đã ăn cắp đủ “lý lịch” của mọi người Mỹ!