Ts Đỗ Hùng: Một cái nhìn mới và rất khác về phim The Vietnam War!