TS Nguyễn Anh Tuấn: Ken Burns của phim The Vietnam War chẳng hiểu gì về lịch sử chiến tranh VN