TT Trump công du Á Châu: Ảnh hưởng đến Việt Nam ra sao?