Từ chuyện “truất phế” Tổng Thống đến chuyện trục xuất người Việt