Ứng dụng Văn Hoá Cổ Việt vào các vấn đề hiện đại của Việt Nam