VÌ SAO TRUNG CỘNG TIẾN HÀNH TẬP TRẬN TẠI HOÀNG SA VÀO LÚC NÀY?