Việt Á: Hiện tượng lũng đoạn nhà nước – Tết năm nay sẽ buồn và vắng